Wizyta delegacji Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w WSPol

Wizyta delegacji Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w WSPol

W dniu 10 lipca br. czteroosobowa delegacja WSKiP pod przewodnictwem ppłk dr Marcina Strzelca – Rektora Komendanta złożyła wizytę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania nas przez insp. dr hab. Marka Fałdowskiego Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, któremu towarzyszyła mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, Prorektor ds. studiów WSPol. Podczas spotkania, przybliżono nam działalność Wyższej Szkoły Policji, omówiono jej strukturę organizacyjną oraz zadania, które realizuje. Ponadto, zapoznani zostaliśmy z infrastrukturą Uczelni, m.in. z bazą dydaktyczno-naukową, specjalistycznymi pracowniami Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, przeznaczeniem oraz możliwościami symulatora kierowania pojazdami, a także symulatorem działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Wizyta umożliwiała poznanie zasad naboru, przebiegu ścieżki zawodowej i oferty szkoleniowej WSPol oraz stała się okazją do omówienia najbliższych planów współpracy pomiędzy Uczelniami

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną). Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Opracował: Konrad Wierzbicki