Udział WSKiP w propagowaniu idei mediacji

Udział WSKiP w propagowaniu idei mediacji

Mediacja przez lata była nieobecna wśród instytucjonalnych metod rozwiązywania sporów. Pierwszą grupę mediatorów na bazie metody Williama Lincolna, tj. ,,Conflict Resolution & Research Institute” wykształciła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w 1996 r., która jest obecnie szeroko stosowana przez mediatorów pracujących w sprawach ze zlecenia sądu.

Wprowadzenie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do praktyki życia społecznego, w tym uwzględnienie w działaniach systemu wymiaru sprawiedliwości niezależnej mediacji prowadzonej przez profesjonalnego mediatora, przyczyniły się do włączenia do działań informacyjnych szeregu instytucji publicznych, samorządowych i prywatnych, w tym ośrodki i placówki oświatowe, szkoły wyższe. 

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie od początku uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie propagowania idei mediacji, upowszechniając jej koncepcję w pierwszej kolejności wśród studentów studiów Uczelni. W spotkaniach oraz konferencjach dotyczących alternatywnych form rozwiązywania problemów słuchacze uczestniczą pod opieką mł. chor. Anny Gmurowskiej, instruktorki działu organizacji i obsługi szkolenia COSSW w Kaliszu oraz wieloletniej mediatorki Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Głównym celem organizowanych spotkań jest podjęcie wraz z mediatorami działań, ukierunkowanych na rzecz edukacji i popularyzacji mediacji nie tylko w środowisku sędziowskim, ale także wśród społeczeństwa, w szczególności wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

Szerokie spectrum działalności Uczelni Służby Więziennej na rzecz rozwoju mediacji przyczyniło się do zrealizowania szkolenia dla urzędników kaliskiego ratusza oraz przystąpienia WSKiP jako partnera do obchodów ,,VIII Oławskiej Konferencji Mediacyjnej”. W konferencji udział wzięło kilkaset osób, w tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości – sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, kuratorzy, a także przedsiębiorcy, urzędnicy i mediatorzy, kadra Służby Więziennej. Prelekcję pt. „Mediacje prowadzone w sprawach o stosowanie przemocy – szanse i zagrożenia” w ramach działania na rzecz współpracy międzyinstytucjonalnej,wygłosiła mł. chor. Anna Gmurowska.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest popularyzatorem uniwersalności mediacji i narzędzi mediatora, w tym polubownego rozwiązywania sporów. Jednym z celów Uczelni jest podnoszenie świadomości prawnej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i prawa obywateli do mediacji.

Więcej informacji na temat mediacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

Opracowanie: Zespół prasowy WSKiP