„The Prison Systems Review” w najnowszym wykazie czasopism naukowych MEiN

Z przyjemnością informujemy, iż kwartalnik naukowy ”The Prison Systems Review”, ukazujący się poprzednio pod nazwą: „Przegląd Więziennictwa Polskiego”,  pozytywnie przeszedł proces oceny i znalazł się w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie
„The Prison Systems Review”, autorom przysługuje 20 punktów!

Wydawcą kwartalnika „The Prison Systems Review” od października 2018 r. (w ramach porozumienia zawartego z Centralnym Zarządem Służby Więziennej) jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Od czasu zmiany wydawcy, Kierownictwo Uczelni  podejmuje wielowymiarowe działania związane z zapewnieniem warunków dla dalszego dynamicznego rozwoju czasopisma „The Prison Systems Review”. Między innymi została podniesiona jakość techniczna i merytoryczna prac redakcyjnych, poprzez wdrożenie m.in. platformy edytorsko-wydawniczej dostępnej pod adresem www: http://pwp.edu.pl/, dzięki której dostęp do poszczególnych utworów czasopisma funkcjonuje w modelu otwartym (open access). Platforma umożliwia również przeprowadzenie procesu redakcyjnego za pośrednictwem systemu elektronicznego, a składanie manuskryptów przez autorów za pośrednictwem strony www odbywa się przy użyciu wygodnego formularza.

„The Prison Systems Review” jest kwartalnikiem naukowym, usytuowanym w obszarze nauk społecznych, poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw.

Czasopismo wnosi istotny wkład w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej, w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii.

Działania redakcji czasopisma „The Prison Systems Review” w obecnym składzie osobowym, ukierunkowane są na jego rozwój –  unowocześnienie, digitalizację i uzyskanie wysokiej jakości merytorycznej artykułów, doskonalenie profilu czasopisma oraz inicjowania tematyki artykułów związanych z najbardziej żywotnymi problemami środowiska naukowego.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP