„Tactical Prison Rescue 2019” za nami

„Tactical Prison Rescue 2019” za nami

Przez kilka dni (20-24 maja br.) na terenie gmin Wołów oraz Brzegu Dolnego odbywały się w warunkach poligonowych różnego typu symulacje zdarzeń o charakterze zagrożeń terrorystycznych, z którymi zmagali się licznie zaproszeni specjaliści ds. przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom bezpieczeństwa. To po raz szósty, w ramach „Tactical Prison Rescue 2019” zorganizowanego obecnie przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, doskonalili swoje umiejętności przedstawiciele prawie wszystkich wiodących jednostek specjalnych w Polsce, podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.


Zagrożenie terroryzmem towarzyszy ludzkości od wieków, ale współcześnie przybiera zupełnie inne kształty, co warunkowane jest w istotny sposób rozwojem cywilizacyjnym, w szczególności kontekstami płynącymi ze strony na przykład cyfrowego rozwoju technologicznego. W dzisiejszej dobie można zauważyć, iż działania terrorystyczne mają charakter działań punktowych i są nakierowane na grupy lokalnych społeczności. Stąd też, zmieniająca się dynamika rozwoju zagrożeń wymusza na służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prowadzenie działań wymagających użycia nowych środków antyterrorystycznych.


Współdziałanie służb pozwala na efektywniejsze prognozowanie i likwidowanie zagrożeń a to wymusza konieczność kształtowania innowacyjnych rozwiązań systematyzujących funkcjonowanie współczesnego ratownictwa. Kompleksowe kierowanie i synchronizowanie służbami ratowniczymi to trudny proces, wymagający odpowiedniego wyszkolenia i doświadczenia zawodowego, które potrzebuje ustawicznego wsparcia i temu od lat służy inicjatywa pilotowana przez mjr dr Leszka Kołtuna. Mottem przyświecającym tegorocznym zawodom i konferencji była fraza: Przygotowujemy najlepszych – na najgorsze…, co jest wyrazem szczególnego zainteresowania upowszechnianiem kompetencji funkcjonariuszy służb państwowych skutkujących profesjonalnym wykonywaniem przez nich zadań służbowych.


W „Tactical Prison Rescue 2019” obok funkcjonariuszy Służby Więziennej wchodzących w skład etatowych Grup Interwencyjnych, reprezentujących Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej jako goście swoje wyszkolenie zaprezentowali Samodzielne Pododdziały Kontr terrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnych Biur Śledczych Policji, Akademii Wojsk Lądowych, Służby Ochrony Państwa, Batalionów Powietrznodesantowych, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Jednostki Wojskowej AGAT.


Zrealizowane zawody taktyczne miały na celu sprawdzenie i porównanie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, ich współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego. Jednostką treningową była między innymi symulacja zagrożenia terrorystycznego na terenie obiektu sakralnego podczas sprawowania obrzędów religijnych. W warunkach poligonowych sprawdzano również umiejętności służb w zakresie odpowiedniego przekazywania informacji, przeprowadzania segregacji, zabezpieczania miejsca zdarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym jednostkom. Wszystkie te elementy służyły wypracowaniu wspólnych procedur ratowniczych.


Tegorocznemu „Tactical Prison Rescue 2019” towarzyszyła konferencja naukowa pt. ,,Praktyczne Aspekty Przeciwdziałania Przestępczości”. W inauguracyjnym wykładzie Rektor- Komendant WSKiP ppłk dr Marcin Strzelec przedstawił nowe kierunki przeciwdziałania przestępczości w perspektywie aspektów teoretycznych i prawnych. Liczne wystąpienia przedstawicieli świata nauki i praktyków podejmujących szczegółowe ujęcia ukazały możliwie optymalne rozwiązania szeroko pojmowanych kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i reagowania na występujące zagrożenia – zwłaszcza zagrożenia nowej generacji.


Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:
• ppłk dr Marcin STRZELEC – rektor-komendant WSKiP – przewodniczący
• dr hab. Bogusław JAGUSIAK – WAT
• dr hab. Ryszard JAKUBCZAK – WSPol.
• płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER – WSKiP
• dr hab. Leszek KORPOROWICZ – UJ
• dr hab. Jan MACIEJEWSKI – UWr
• nadzw. dr hab. Krzysztof SAWICKI – UwB
• ppłk dr Piotr ŁAPIŃSKI – WSKiP
• dr Sławomir GRZESIAK – UWr
• dr Sylwia JASKUŁA-KORPOROWICZ – PWSIiP
• mjr dr Leszek KOŁTUN – WSKiP
• dr Mariusz KURYŁOWICZ – WSKiP/ZK w Białymstoku
• dr Marcin ZARZECKI – UKSW.
Tegoroczne „Tactical Prison Rescue 2019” w opiniach uczestników i ekspertów potwierdziły zasadność przeprowadzania skonsolidowanych zajęć praktycznych różnego rodzaju służb, wraz z towarzyszącą temu przedsięwzięciu konferencją naukową, starającą się ustalać najlepsze spośród dominujących trendów naukowo-badawczych wskazujących na trafne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi.
KW/MM