Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin

22 lutego 2021 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”.

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Stowarzyszenie Penitencjarne ”Patronat” – Zarząd Główny oraz Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, objęte zostało honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie konferencja odbyła się w trybie hybrydowym, łączącym tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie.

Obrady konferencji poprzedziła sesja otwierająca z udziałem dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW – Prorektor i Kierownik Katedry Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej WNP UKSW, Ks. dr hab. Stanisława Chrobak, prof. UKSW – Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW oraz ks. dr hab. Jana Niewęgłowskiego, prof. UKSW – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego PATRONAT.

Było to już trzecie spotkanie naukowe z cyklu „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”. Obrady konferencji  toczyły się w dwóch sekcjach tematycznych dotyczących następujących obszarów:

Wieloczynnikowe uwarunkowania pomocy więźniom i ich rodzinom

Wybrane programy na rzecz readaptacji skazanych

Problematyka społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin stała się obszarem wystąpień odwołujących się do aktualnych wyników badań oraz dyskusji zarówno naukowców, jak i praktyków na co dzień zajmujących się bezpośrednimi formami wsparcia. Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Stowarzyszenia Penitencjarnego ”Patronat”, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Fundacji POMOST.                         

Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w panelu prelegenckim reprezentował dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof.  WSKiP, w wystąpieniu Ksiądz Prymas Wyszyński w więziennej „szkole wolności”. Zamierzeniem konferencji było wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie
w praktyce.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP