Rekrutacja – studia podyplomowe

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Wymagania

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

 • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 05.10.2020 r., na numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

Nazwa odbiorcy:

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK    82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.ZJO, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna:PD.ZJO., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 07.10.2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe kierowanego do Rektora-Komendanta,
 • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
 • odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
 • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Uchwale nr 62/20 Senatu WSKiP (+załącznik do uchwały), Zarządzenie nr 75/20 Rektora – Komendanta WSKiP oraz załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 3.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, najpóźniej do dnia 10.10.2020 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Opłata roczna za studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi wynosi 3.600 zł.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • 1 lipca – 23 września2020 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • do 25 września 2020 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
 • do 9 października 2020 r.  – W terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przesłanie kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe decyzji o nieprzyjęciu na studia podyplomowe;
 • 29 września – 5 października 2020 r. –  Druga tura rekrutacji – rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • do 7 października 2020 r. – Druga tura rekrutacji – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
 • do 10 października 2020 r. – Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów (podanie, ankieta, kserokopia dyplomu, w przypadku funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej – zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do uczestniczenia w studiach podyplomowych);
 • od 10 października 2020 r.  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w WSKiP.