Rekrutacja – studia podyplomowe

Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Rekrutację na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przeprowadza się spośród funkcjonariuszy skierowanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Rektora-Komendanta, posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 • Rekrutacja prowadzona jest w ramach limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego dla Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Uchwale nr 65/20 Senatu WSKiP (+załącznik do uchwały) oraz załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje następujące etapy:

 • etap I – postępowanie kwalifikacyjne: przesłanie przez Okręgowe Inspektoraty oraz Ośrodki Służby Więziennej do Uczelni wykazu funkcjonariuszy zakwalifikowanych do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 • etap II – test wiedzy: przeprowadzony przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w wyznaczonym harmonogramem terminie przeprowadza test wiedzy dla kandydatów za pomocą platformy kształcenia zdalnego lub za pomocą papierowych arkuszy testowych.

TEST WIEDZY

 • Uczelnia w wyznaczonym harmonogramem terminie zapewnia kandydatom dostęp do platformy edukacyjnej, na której udostępnione są pytania testowe oraz zbiór zagadnień. Dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu się do platformy edukacyjnej.
 • Zakres materiału przewidziany w teście wiedzy dotyczy Służby Więziennej, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
 • Test wiedzy składa się z losowo wybranych 80 pytań, spośród udostępnionego zbioru zagadnień.
 • Minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia testu wynosi 20 pkt,.
 • Kandydaci zostają powiadomieni o terminie testu wiedzy na co najmniej 14 dni przed jego przeprowadzeniem.
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu wiedzy wynosi 40 pkt rankingowych, przy czym za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde pytanie można uzyskać 0,5 pkt.

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Uczelniana komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową na podstawie sumy punktów rankingowych uzyskanych przez kandydatów z testu wiedzy, z uwzględnieniem limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej oraz limitu miejsc ustalonego dla Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.  
 • Uczelniana komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe
  w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskaną przez kandydata z testu wiedzy oraz zajętą przez kandydata pozycję
  w rankingu, mieszczącą się w limicie miejsc ustalonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej oraz limicie miejsc ustalonym dla Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
 • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej decyduje uczelniana komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

– w pierwszej kolejności pozycję na liście rankingowej,

– w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza, liczony wg stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, uczelniana komisja rekrutacyjna przesyła do Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej listę kandydatów zakwalifikowanych na studia podyplomowe.
 • Okręgowe Inspektoraty oraz Ośrodki Służby Więziennej niezwłocznie po otrzymaniu listy informują kandydatów w formie pisemnej o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.
 • Kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej uczelniana komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia podyplomowe.
 • W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszych warunkach. Decyzja Rektora-Komendanta jest ostateczna. Decyzja w formie pisemnej jest doręczana odwołującemu się od decyzji.
 • W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, uczelniana komisja rekrutacyjna kwalifikuje na studia podyplomowe kolejnego kandydata z listy rankingowej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są dostarczyć w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji:

– Podanie do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia podyplomowe dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2020/2021 oraz ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe, stanowiące załącznik nr 2 do warunków;

– dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia lub równorzędnych;

– zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy Służby Więziennej (na podstawie skierowania uzyskanego z jednostki penitencjarnej przed skierowaniem na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej). 

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!