Rekrutacja – Studia podyplomowe

Ochrona ludności

Wymagania

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

 O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

 • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 10.08.2020 r., na numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

Nazwa odbiorcy:

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK    82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.OL, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna:PD.OL., )

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Ochrona ludności” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostepniona najpóźniej do dnia 14.08.2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe kierowanego do Rektora-Komendanta,
 • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe,
 • odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
 • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Uchwale nr 61/20 Senatu WSKiP (+załącznik do uchwały) oraz załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 3.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, najpóźniej do dnia 28.08.2020 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Opłata roczna za studia podyplomowe w zakresie Ochrony Ludności wynosi 3.200 zł.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • 1 lipca – 10 sierpnia 2020 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • do 14 sierpnia 2020 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
 • do 28 sierpnia 2020 r.  – W terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przesłanie kandydatom niezakwalifikowanym na studia podyplomowe decyzji o nieprzyjęciu na studia podyplomowe;
 • do 28 sierpnia 2020 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów (podanie, ankieta, kserokopia dyplomu, w przypadku funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej – zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do uczestniczenia w studiach podyplomowych);
 • 5 września 2020 r. –  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w WSKiP.