Rekrutacja

Studia I stopnia stacjonarne

Wymagania

Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • nie być karanym sądownie;
 • zdać maturę;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • 1 marca – 31 maja 2020 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • 15 marca – 15 czerwca 2020 r. – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki wystawi kandydatom skierowania do Rejonowych Komisji Lekarskich w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;

WSKiP wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do Rejonowych Komisji  Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań;

 • 15 marca – 15 czerwca 2020 r. – WSKiP sprawdzi niekaralność kandydatów w Krajowym Rejestrze Karnym;
 • do 19 czerwca 2020 r. – WSKiP poinformuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • 07-09 lipca 2020 r. (jeden dzień) – WSKiP przeprowadzi sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów;
 • do 14 sierpnia 2020 r. – Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;
 • do 14 sierpnia 2020 r. – WSKiP rejestruje orzeczenia komisji lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;
 • do 19 sierpnia 2020 r. – Sporządzenie listy rankingowej i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;
 • do 21 sierpnia 2020 r. – Dostarczenie do WSKiP dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy.

 • 24 sierpnia 2020 r. – Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów;
 • 1 września 2020 r. – Przyjęcie do służby kandydackiej;
 • 1-22 września 2020 r. – Kurs przygotowawczy;
 • do 11 września 2020 r. – Uzupełniające przyjęcia do służby kandydackiej z list rankingowych, w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego;
 • 1 października 2020 r. – Immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WSKiP.

Rejestracja kandydatów

do 31 maja 2020 r. zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów;  

 • pobierz z systemu IRK i wydrukuj podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosek o przyjęcie na studia. Dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa(liczy się data wpływu do Uczelni);
 •  Prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;
 •  zapłać 100 zł opłaty rekrutacyjnej 

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:

Nazwa odbiorcy:

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK   07 1130 1017 0020 1523 5420 0001
kwota:  100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, adres email
przykład: Anna Kowalska, opłata rekrutacyjna,

Badania lekarskie i psychologiczne

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, skieruje Cię do Rejonowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.  

WSKiP wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do właściwych Rejonowych Komisji  Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań.

Lekarze sprawdzą, czy Twój stan zdrowia pozwala na pełnienie służby w Służbie Więziennej oraz prześlą stosowne orzeczenie do Ciebie oraz do WSKiP.

Od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej możesz się odwołać.
Informację o sposobie odwołania znajdziesz na orzeczeniu komisji lekarskiej.

Odwołanie musi zostać rozpatrzone i przesłane do WSKiP najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 r., tj. do ostatniego dnia rejestrowania orzeczeń lekarskich przez WSKiP.

W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia lub jeśli orzeczenie nie wpłynie w terminie do siedziby WSKiP, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Krajowy Rejestr Karny

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego  w celu uzyskania informacji o Tobie.

Jeśli Krajowy Rejestr Karny, nie wyda pozytywnego zaświadczenia, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna

Do dnia 19 czerwca 2020 r. dostaniesz informację z WSKiP o wyznaczonym terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Nawet jeśli powiadomienie do Ciebie nie dotarło, zgłoś się na testy i rozmowę dowolnego dnia między 07 a 09 lipca 2020 r.

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia w terminie od 07 a 09 lipca 2020. na terenie kampusu mundurowego Uczelni przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

Żeby przystąpić do testu sprawności fizycznej w dniu egzaminu sprawnościowego musisz przedstawić oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Gotowy druk oświadczenia, który musisz wypełnić możesz pobrać u komisji prowadzającej test lub pobrać go z systemu IRK.

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Sprawdzana jest Twoja moc, siła, gibkość, zwinność i szybkość w pięciu konkurencjach sportowych opisanych poniżej (konkurencje są takie same dla kobiet i mężczyzn):

 • moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;
 • siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;
 • gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);
 • zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;
 • szybkość:    bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Opis prób sprawnościowych:

PRÓBA MOCY (SKOCZNOŚCI) – skok w dal z miejsca

 • przyrządy i przybory: kreda, taśma miernicza;
 • sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów do przodu, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża, skacze jak najdalej; długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego; jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza; próbę wykonuje się 3 razy, zaliczając najlepszy wynik.

PRÓBA SIŁY − rzut piłką lekarską 2 kg przodem 

 • przyrządy i przybory: piłka lekarska 2 kg, taśma miernicza;  
 • sposób wykonania: po wyznaczeniu linii rzutów badany staje przodem przed linią w lekkim rozkroku; stopy ustawione równolegle do linii, piłkę trzyma oburącz; wykonuje lekkie ugięcie nóg  w stawach kolanowych oraz zamach rękoma z jednoczesnym skłonem tułowia w tył; energicznie wyrzuca piłkę łagodnym łukiem w przód; jeżeli badany przekroczy linię wyrzutu lub oderwie nogi od podłoża, rzut uznaje się za nieważny; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1 cm; przed przystąpieniem do próby badany ma prawo do wykonania 2 rzutów próbnych; badany wykonuje 3 rzuty testowe, z czego zalicza się najlepszy.

PRÓBA GIBKOŚCI − skłon tułowia w przód (postawa stojąca) 

 • sposób wykonania: badany, stojąc w postawie zasadniczej, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód.

PRÓBA ZWINNOŚCI − bieg zygzakiem w prostokącie 3 ×  5 m  

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 5 palików-chorągiewek;
 • sposób wykonania: bieg zygzakiem jest przeprowadzany na trasie usytuowanej w prostokącie 3 × 5 m; we wszystkich rogach prostokąta oraz na przecięciu przekątnych są umieszczone paliki-chorągiewki mające około 1,5 m wysokości; osoba badana startuje z pozycji wykrocznej − wysoki start − omijając paliki-chorągiewki, a następnie biegnie po wyznaczonej trasie; próba ta obejmuje trzykrotne przebiegnięcie trasy; czas mierzymy
  z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się raz. 

PRÓBA SZYBKOŚCI − bieg wahadłowy 

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 2 paliki-chorągiewki; 
 • należy ustawić dwa paliki-chorągiewki w odległości 10 metrów od siebie; wykreślić linię startu przy pierwszym paliku-chorągiewce, który jest jednocześnie linią startu i mety; badany staje przed linią startu; na sygnał biegnie szybko w kierunku drugiego palika-chorągiewki i obiega go; biegnący pokonuje łącznie 10 odcinków 10-metrowych, co daję sumę odcinka 100 metrów; dla kobiet trasa biegu wynosi 6 × 10 metrów, co daje sumę 60 metrów; warunki wykonania próby dla kobiet są identyczne jak dla mężczyzn; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się tylko raz. 

Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego. 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Po zakończeniu testu sprawności fizycznej będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowę kwalifikacją warto wziąć ze sobą odpowiednie ubranie (inne niż sportowe).

Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji do podjęcia przez Ciebie studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

W trakcie rozmowy możesz przedłożyć dokumenty poświadczające twoje dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej jak np.

 • ukończone szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której zrealizowałeś programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • posiadane uprawnienia instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub ratownika medycznego,  prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać max. 4 punkty rankingowe, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 1 punktu rankingowego.

Zasady punktowania:

0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej;

1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej;

W przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2 – dodatkowo do 3 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty rankingowe – gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe);

1 punkt – gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich. Rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych.

Na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 10 punktów rankingowych: 6 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 4 z rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem zaliczenia (i wpisania na listę rankingową) jest zdobycie dwóch punktów – po jednym ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wprowadzenie wyników matur

Do 14 sierpnia 2020 r. musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych  wyliczane są kolejne punkty rankingowe.

Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów:

kierunek studiówprzedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych 
 
przedmiot obowiązkowyprzedmiot do wyboru 
j. polskij. obcy nowożytnygeografia *historia *WOS *matematyka *biologia * 
 
penitencjarystyka2,002,004,004,004,004,004,00 
UWAGA: * podstawą naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych 

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Po analizie wyników wszystkich kandydatów, najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2020 r., WSKiP sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia.

Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

Uzupełnienie dokumentów

Do 21 sierpnia 2020 r. masz czas na dostarczenie do nas swoich dokumentów, czyli:

 • kopii świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji – oryginały do wglądu,
 • kopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • kopii skróconego odpisu aktu urodzenia – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia dostępną w systemie IRK,
 • wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej dostępną w systemie IRK,
 • dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia lub rezygnacji z podjęcia studiów opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata udostępne w systemie IRK, 
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto WSKiP.

Oryginały dokumentów możesz dostarczyć do siedziby Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na adres: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

W dniu 24 sierpnia 2020 r. WSKiP ogłosi informacje o przyjęciu na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń kandydatów.

W dniu 1 września 2020 r. osoby zakwalifikowane na studia zostaną przyjęte do Służby Więziennej w służbie kandydackiej oraz skierowane na kurs przygotowawczy w terminie 1-22 września 2020 r.

Po ukończeniu kursu przygotowawczego z dniem złożenia ślubowania tj. 1 października 2020 r. podczas uroczystej immatrykulacji funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie kandydackiej staje się studentem pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka w WSKiP w Warszawie.

Jeśli będziesz wysoko na liście rankingowej, ale nie zakwalifikujesz się na studia, nie rezygnuj. Część kandydatów nie stawia się na kursie wstępnym, inni rezygnują w czasie jego trwania. Wtedy kolejni kandydaci z listy rankingowej uzupełniają zwolnione miejsca na studiach. Wciąż masz szansę na studia w WSKiP.