Przekazanie PWP

W dniu 12 października 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, a Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie reprezentowaną przez mjr. dr Marcina Strzelca. Porozumienie dotyczyło przekazania Uczelni wydawanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej Kwartalnika „Przegląd Więziennictwa Polskiego”.

Warto przypomnieć, że Przegląd Więziennictwa Polskiego jest kwartalnikiem naukowym, usytuowanym w obszarze nauk społecznych poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw.

Misją Przeglądu Więziennictwa Polskiego jest:

  1. upowszechnianie opracowań stanowiących naukową podstawę działania więziennictwa oraz wspierających rozwój systemów penitencjarnych i polityki karnej,
  2. wnoszenie wkładu w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii,
  3. inicjowanie dyskusji na temat reformy prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego i wykonywania kary pozbawienia wolności,
  4. przyczynianie się do rozwoju potencjałów i kompetencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych i reprezentantów innych profesji realizujących politykę karną w Polsce i na świecie,
  5. stanowienie naukowego wsparcia dla reform systemów penitencjarnych,
  6. upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji systemów penitencjarnych.