Powołanie pierwszej Rady Programowej Uczelni

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – dr Marcin Romanowski powołał pierwszą Radę Programową Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W jej skład weszło 6 osób, spoza społeczności WSKiP:
      dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW;
      prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, UwB;
      dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. WSM;
      dr hab. Tomasz Przesławski;
      dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK;
      dr hab. Agnieszka Zelent-Lewicka, prof. UMCS.

Rada programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora-Komendanta, promującym i opiniującym projekty związane między innymi z działalnością dydaktyczną, badawczą lub badawczo-dydaktyczną Uczelni w dziedzinie nauk społecznych. Przewodniczącym rady jest płk dr Marcin Strzelec Rektor-Komendant WSKiP.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP