Polityka bezpieczeństwa – RODO

 

I. Informacje i dostęp do danych osobowych

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe administratora

Niniejsza strona internetowa, zwana dalej „Serwisem” jest serwisem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”, mającą siedzibę w Warszawie ul. Wiśniowa 50. Uczelnia jest Administratorem Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz innymi odpowiednimi przepisami przez Uczelnię:

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

NIP: 5213842228, REGON: 381510697

Telefon: +48 22 640 83 88

Serwis: www.wskip.edu.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu lub polityki prywatności Uczelni, prosimy o kontakt na adres:
kontakt@wskip.edu.pl.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Uczelni

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych Uczelni. Ponadto, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy, w tym do przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz realizacji zasady rozliczalności, oraz wykazania przez Uczelnię wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Uzasadnionym interesem Uczelni jako Administratora jest możliwość dochodzenia przez nią roszczeń.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić. Państwa dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, między innymi sądom i organom państwowym.

Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, między innymi biurom informacji gospodarczej, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia wszelkich roszczeń.

Tam, gdzie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że zostanie przez Uczelnię wykazane istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub świadczenia usług, lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo cofnąć taką zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli. Po otrzymaniu sprzeciwu Uczelnia przestanie przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że Uczelnia wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwany dalej „EOG”. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych poza EOG, dane będą przekazywane na podstawie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

II. Zastrzeżenie

 

Wszelkie Państwa prawa opisane powyżej mogą być ograniczone obowiązkami i interesami Administratora, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, chroniących interesy prawne o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów dotyczących ochrony danych osobowych.