KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – dalej RODO informuję, iż:

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych, jest:

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

  1. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

NIP: 5213842228, REGON: 381510697

telefon: +48 22 640 83 88

Z administratorem danych można się również kontaktować: pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wskip.edu.pl.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Maciej Dziewulski. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem administratora danych – Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dopiskiem: Inspektor ochrony danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@wskip.edu.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania zadań statutowych Uczelni w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Ponadto dane będą przetwarzane w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić. Państwa dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, między innymi sądom i organom państwowym.

Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, między innymi biurom informacji gospodarczej, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Uczelnia zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w  systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług lub  w przypadkach, określonych przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  – przez okres określony w tych przepisach.

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. . prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwany dalej „EOG”. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych poza EOG, dane będą przekazywane na podstawie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Uczelni zostały określone w naszej Polityce Prywatności – https://wskip.edu.pl/polityka-cookies/

Akty prawne przywoływane w klauzuli

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 1. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm)