Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

O Uczelni

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Penitencjarystyka.

Statutowym celem działalności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

Zadaniem Uczelni jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej w szerokim zakresie, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych oraz  wiedzy akademickiej korespondującej z problematyką, rozumieniem i refleksją nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot Penitencjarystyki. Kierunek Penitencjarystyka mieści się w dziedzinie nauk społecznych i obejmuje swoim zakresem wiele dyscyplin z tej dziedziny, takich jak:

Nauki
Prawne

Nauki o Bezpieczeństwie

Nauki
Socjologiczne

Pedagogika i Psychologia

Penitencjarystyka w pewnym stopniu sięga również do nauk humanistycznych m.in. Filozofii, w tym Etyki oraz Nauk o zdrowiu, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i prozdrowotnego funkcjonowania zawodowego.

Wykwalifikowana kadra

Proponowany przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie kierunek studiów to również specyficzna organizacja kształcenia i metodyka prowadzenia zajęć w formie zajęć praktycznych w Uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także wysoko wykwalifikowana kadra akademicka realizująca działalności dydaktyczną, badawczą lub badawczo-dydaktyczną w dziedzinie nauk społecznych.