„OCHRONA PRAW OFIAR W KONTEKŚCIE GWARANCJI RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO” – w ramach projektu naukowego WSKiP

„OCHRONA PRAW OFIAR W KONTEKŚCIE GWARANCJI RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO” – w ramach projektu naukowego WSKiP

W ramach programu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczęła realizację pierwszego projektu pn. „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”.
Pomysłodawcą projektu jest dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego uzyskanego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Jednym z głównych zadań projektu jest określenie kategorii przestępstwa, jako czynnika w największym stopniu determinującego kształt przyjmowanych regulacji prawnych, w zakresie prawa materialnego, jak i prawa procesowego, które składa się na rzetelny model proces sądowy. W projekcie zaprezentowane zostaną skutki przestępstw dla państwa i społeczeństwa (ekonomiczne, społeczne, kulturowe itp.) oraz sposoby reagowania na przestępstwo za pomocą instrumentów prawnych.
Projekt zakłada m.in. ustalenie etiologii rzetelnego procesu sądowego. Skonfrontowane zostaną założenia filozoficzne, teoretyczne, doktrynalne, aksjologiczne i prakseologiczne, które kształtują rzetelny proces sądowy. Ponadto zostanie ustalony optymalny model rzetelnego procesu sądowego, skonfrontowany z wariantami jego aplikacji w różnych partykularnych porządkach prawnych. Analiza porównawcza będzie m.in. punktem wyjścia dla przedstawienia polskiego modelu rzetelnego procesu sądowego ukształtowanego na gruncie rozwiązań historycznych i współczesnych.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”