NOWE KIERUNKI W OFERCIE STUDIÓW WSKiP

NOWE KIERUNKI W OFERCIE STUDIÓW WSKiP

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie od 1 lipca 2020 r. rozpoczęła nabór na nowe kierunki studiów podyplomowych: „Ochrona Ludności” oraz „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi”. Nowe kierunki studiów podyplomowych adresowane są nie tylko do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ale również do innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. Nauka na obydwu kierunkach studiów podyplomowych potrwa dwa semestry, rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w kwietniu roku następnego.

Ubiegłoroczny sukces rekrutacyjny studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka, spowodował szersze zainteresowanie tą formułą kształcenia wśród kandydatów na studia, dlatego też w tym roku dodatkowo rozpoczęliśmy nabór na studia niestacjonarne.

Studia – niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka, przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną. Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku i prowadzone będą w formie cyklicznych zjazdów. Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata. Studia dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej całkowicie są bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na nowe kierunki studiów podyplomowych oraz na studia niestacjonarne I-go stopnia, dostępne na stronie internetowej Uczelni: https://wskip.edu.pl/ksztalcenie/


Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP