Międzynarodowe spotkanie partnerów Programu Edukacja

29-30 stycznia 2020r. w Strasburgu we Francji odbyło się drugie robocze spotkanie państw partnerskich Programu ,,Edukacja”, realizowanego w ramach programu ,,Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Stronę polską reprezentowała Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w składzie: ppłk dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant, dr Jakub Czarkowski – adiunkt Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki oraz referent ds. współpracy międzynarodowej – Dominika Gałek. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy Programu ,,Edukacja”, reprezentanci wymiaru sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Łotewskiej, Litewskiej oraz Bułgarii. Koordynatorem sympozjum była Norweska Akademia Kształcenia Służby Więziennej (KRUS) oraz Dyrekcja Norweskiej Służby Kuratorskiej (KDI).

Zorganizowane w siedzibie Rady Europy seminarium poświęcone było omówieniu zagadnień oraz wymianie doświadczeń wokół istotnych obszarów tematycznych dotyczących działalności służb penitencjarnych państw partnerskich. Podczas debaty dyskutowano m.in. o koncepcji ,,Dynamic Security”. Szczególną uwagę poświęcono wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań w zakresie wdrożenia i rozwoju dynamicznego bezpieczeństwa, uwzględniającego specyfikę systemów bezpieczeństwa poszczególnych krajów partnerskich.

Z uwagi na przyjęcie w kwietniu 2019 r. przez Komisję Europejską nowych wytycznych dotyczących Europejskich Reguł Więziennych w tym m.in. rekrutacji oraz edukacji i rozwoju zawodowego kadr więziennych i kuratorskich, spotkanie było punktem wyjścia do dyskusji na temat zastosowania powyższych regulacji w systemie podnoszenia kwalifikacji kadr każdego z państw.

Podczas dwudniowego spotkania dokonano przeglądu wytycznych Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zaleceń dla krajów beneficjentów funduszy norweskich. Zaprezentowano również wytyczne Departamentu ds. Wykonywania Orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących warunków zatrzymania osób podejrzanych o przestępstwo w krajach będących beneficjentami funduszy norweskich.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP