Jesteśmy  publiczną uczelnią służb państwowych kształcącą w dziedzinie:

nauk społecznych
w zakresie nauk o bezpieczeństwie,
nauk o obronności, pedagogiki, psychologii i socjologii

 

Kilka słów o kierunku:

Kierunek Penitencjarystyka jest stworzony dla absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną. Absolwent poprzez zdobytą wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną będzie w pełnym zakresie przygotowany do realizowania zadań zawodowych związanych z procesem resocjalizacji i  readaptacji osadzonych, będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo w jednostkach oraz podejmować określone procedury zawodowe ze względu na określone zadania dotyczące specjalistycznej pracy z osadzonym. Ponadto kończąc studia pierwszego stopnia absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania zadań zawodowych w instytucjach diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych ukierunkowanych na leczeniu uzależnień (narkomania i alkoholizm).

Studia I stopnia:

Studia I stopnia Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i egzaminem na stopień chorążego. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata, a także poświadczenie ukończenia szkolenia chorążego oraz mianowanie na stopień młodszego chorążego. Oferujemy również kontynuacje studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera.

Dlaczego warto studiować w WSKiP?

Naszym studentom zapewniamy: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, umundurowanie, wynagrodzenie (które wzrasta w każdym roku studiów), oferujemy pomoc materialną oraz stypendium;  gwarantujemy zatrudnienie po ukończeniu studiów na terenie całej Polski.

PODYPLOMOWE STUDIA OFICERSKIE

Celem utworzenia podyplomowego studium oficerskiego jest umożliwienie funkcjonariuszom SW zdobycie kwalifikacji niezbędnych do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego w Służbie Więziennej RP. Studia przeznaczone są dla funkcjonariuszy legitymujących się dyplomem ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów pięcioletnich jednolitych, a także innych równoważnych. Wpisują się w misję Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, którą jest przygotowanie kadry dowódczej dla Służby Więziennej w Polsce. Profil edukacyjny studiów oraz proponowany program zajęć uwzględnia fakt zasadniczych zmian systemowych, które przechodzi Służba Więzienna w Polsce. W jednostkach penitencjarnych podobnie jak i innych instytucjach izolujących oznacza to zasadniczą zmianę ich obowiązków wobec społeczeństwa i ich społecznej percepcji, są ważne instytucje społeczne, które funkcjonują w ramach demokratycznego państwa prawnego, a funkcjonariusze Służby Więziennej to osoby pełniące potrzebną społecznie służbę, realizowaną w imieniu społeczeństwa i na jego rzecz. Funkcjonariusze Służby Więziennej są depozytariuszami ważnych zadań społecznych związanych z bezpieczeństwem i rozwojem społecznym.

PROFIL ABSOLWENTA:

Absolwent podyplomowego studium oficerskiego będzie posiadał praktyczną i ogólną wiedzę oraz umiejętności pozwalające rozumieć procesy, problemy oraz zjawiska społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, jak również w pewnej mierze krajowej i globalnej.

Absolwent będzie potrafił dokonać złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa, jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne w szczególności w odniesieniu do placówek i innych elementów systemu penitencjarnego w Polsce. Będzie znał historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych. Posiądzie umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa.

Absolwent będzie posiadał podstawowe kompetencje w zakresie kierowania zespołami, potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, a także komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent podyplomowego studium oficerskiego będzie osobą znająca rozumiejącą i chcącą realizować etos funkcjonariusza Służby Więziennej, nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego więziennictwa. Będzie osobą kierującą się wysokimi standardami etyki, odpowiedzialną za siebie i powierzony zespół oraz stawiane mu zadania. Ponadto absolwent będzie osobą sprawną, przygotowaną do ochrony bezpieczeństwa własnego, współpracowników i powierzonych jego dozorowi osób pozbawionych wolności.

W pracy absolwent będzie posługiwał się zdobytą w czasie studiów interdyscyplinarną wiedzą na temat badanych problemów społecznych z zakresu nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania, co umożliwi mu przeciwdziałanie rozmaitym patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent podyplomowych studiów oficerskich to odpowiednio wykwalifikowany kandydat do pracy w państwowych instytucjach penitencjarnych może również podejmować pracę w instytucjach zajmujących reintegracją osadzonych, profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, również w instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania.

W umiejętności absolwenta wchodzi zdolność diagnozowania problemów społecznych oraz sytuacji społecznych i indywidualnych o charakterze problemowym, wymagających natychmiastowych interwencji lub długofalowych rozwiązań. Podstawową umiejętnością jest także projektowanie, realizowanie oraz ewaluacja programów resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych i innych organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent podyplomowych studiów oficerskich, potrafi także pracować w zespole interdyscyplinarnym, w tym komunikować się ze specjalistami różnych dyscyplin, na przykład z psychologiem klinicznym, policjantem, sędzią, nauczycielem itp., to znaczy, dostarczać im odpowiednich informacji i wykorzystywać informacje od nich otrzymywane do własnego działania zawodowego. Absolwent potrafi także interpretować przepisy prawne potrzebne do wykonywania zawodu.

Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w jednostkach penitencjarnych. Może również podejmować pracę w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz środkach masowego przekazu zajmujących się dozorem, bezpieczeństwem, resocjalizacją i rewitalizacją społeczną osadzonych w tym miedzy innymi organizacją i funkcjonowaniem placówek​ penitencjarnych, diagnozowaniem problemów osób i grup osadzonych, przywracaniem ukaranych społeczeństwu.

Specyfika studiów odpowiada potrzebom nowoczesnej edukacji dorosłych, szczególnie zaś reprezentujących służby ochrony porządku prawnego. Duże znaczenie ma element wymiany poglądów wspólnego rozwiązywania problemów. W ramach studiów są również wykorzystywane techniki kształcenia komplementarnego.