Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca 2020 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni Rekrutacja.

W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym WSKiP w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Dajemy gwarancję wszystkim absolwentom studiów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, na zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Link: Regulamin studiów

STUDIA PODYPLOMOWE DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wpisują się w misję Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, którą jest przygotowanie kadry dowódczej dla Służby Więziennej w Polsce.

Celem utworzenia studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest umożliwienie im zdobycia kwalifikacji niezbędnych do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego w Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2019/2020 jest przeznaczona dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów pięcioletnich jednolitych, a także innych równoważnych, którzy zostaną zakwalifikowani do odbycia tych studiów na podstawie kryteriów naboru ustalonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się we wrześniu 2019r. (trwają do kwietnia 2020) i będą prowadzone w kampusie mundurowym WSKiP w Kaliszu w formie tygodniowych zjazdów. Zjazdy zaplanowane będą naprzemiennie dla czterech grup i będą trwały od poniedziałku do piątku. Bazą merytoryczną Uczelni jest wieloletni dorobek teoretyczny i praktyczny pracującej w niej kadry naukowej i dydaktycznej, a także szczególnie starannie dobrana kadra akademicka z innych Uczelni.

Kształcenie na studiach podyplomowych przebiega według ściśle powiązanych ze sobą okresów, podczas których słuchacz opanowuje pożądane w dalszej pracy zawodowej efekty kształcenia i szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał praktyczną i ogólną wiedzę oraz umiejętności pozwalające rozumieć procesy, problemy oraz zjawiska społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, jak również w pewnej mierze krajowej i globalnej. Będzie potrafił dokonać złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa, jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne w szczególności w odniesieniu do placówek i innych elementów systemu penitencjarnego w Polsce.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał podstawowe kompetencje w zakresie kierowania zespołami, potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, a także komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Będzie osobą znającą, rozumiejącą i chcącą realizować etos funkcjonariusza Służby Więziennej, nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego więziennictwa. Będzie osobą kierującą się wysokimi standardami etyki, odpowiedzialną za siebie i powierzony zespół oraz stawiane mu zadania. Ponadto absolwent będzie osobą sprawną, przygotowaną do ochrony bezpieczeństwa własnego, współpracowników i powierzonych jego dozorowi osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusz, który ukończy kształcenie w formie studiów podyplomowych w Uczelni, przystępuje do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Link: Regulamin studiów podyplomowych