Kształcenie – studia podyplomowe

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

  1. Kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
  2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

Rekrutacja na studia podyplomowe przeprowadzana jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora-Komendanta.

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Ustala się limit na poziomie 60 miejsc.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Słuchaczem.