Kształcenie – Studia podyplomowe

Ochrona ludności

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny.

Studia podyplomowe Ochrona Ludności realizowane w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

Ustala się limit na poziomie 30 miejsc.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a słuchaczem.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.