Kształcenie

Studia I stopnia niestacjonarne

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata.

KIERUNEK: PENITENCJARYSTYKA – studia niestacjonarne I stopnia

Studia na kierunku Penitencjarystyka przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku i prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów.

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata.

Kandydaci na studia w zakresie Penitencjarystyki przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Za studia pobiera się opłatę roczną w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a studentem.

Studia dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej są bezpłatne

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia trwają sześć semestrów i rozpoczynają się od semestru zimowego, a kończą semestrem letnim.

Ustala się limit na poziomie 50 miejsc.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.