KOMUNIKAT w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w komunikacie Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 23 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w komunikacie Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 23 lipca 2019 r.

W związku z opublikowaniem komunikatu w dniu 23 lipca 2019 r. na głównej internetowej stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, zawierającego nieprawdziwe oraz nierzetelne wiadomości, informuję, że jego treść sporządzona została z naruszeniem staranności i rzetelności.

Przedstawione  przez Zarząd Główny NSZZ FiPW w komunikacie stanowisko godzi w dobre imię Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Służby Więziennej.

Podnoszone w komunikacie Zarządu Głównego NSZZ FiPW spekulacje na temat rzekomych nieprawidłowości dotyczących rekrutacji, zasad naboru, przebiegu egzaminu oraz sposobu oceniania kandydatów na studia podyplomowe dla przyszłych oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 – świadczą o braku rzetelnej wiedzy Zarządu Głównego NSZZ FiPW w zakresie zajmowanego stanowiska.

Podkreślić należy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe dla przyszłych oficerów Służby Więziennej określone zostały w zarządzeniu oraz w załącznikach do Zarządzenia Nr 31/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (z późn. zm.).  Powyższe informacje udostępnione  zostały na stronie internetowej Uczelni,
w zakładce: Rekrutacja WSKiP/Rekrutacja na studia podyplomowe (dostępny: https://wskip.edu.pl/rekrutacja-na-studia-podyplomowe/#1554362671304-e93ff03c-08c1).

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że  „(…) związek zawodowy nie brał udziału w tworzeniu zasad naboru oraz w samej rekrutacji do powyższej uczelni (…)”.

W trakcie określania zasad rekrutacji, zasad naboru, przebiegu egzaminu oraz sposobu oceniania kandydatów na studia podyplomowe dla przyszłych oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 – w przedmiotowej sprawie Zarząd Główny NSZZ FiPW wielokrotnie wnosił swoje spostrzeżenia oraz propozycje, które każdorazowo były oceniane oraz analizowane, w celu opracowania i przyjęcia jak najlepszych rozwiązań. Zarząd Główny NSZZ FiPW na każdym etapie prac związanych z określeniem  zasad rekrutacji, zasad naboru, przebiegu egzaminu oraz sposobu oceniania kandydatów mógł wnosić swoje spostrzeżenia oraz propozycje. Z powyższej możliwości korzystał, o czym świadczą pisemne odpowiedzi udzielane  Zarządowi Głównemu NSZZ FiPW przez Uczelnię.  

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „Punktacja (…) została ustalona przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (…)”.

Wskazać należy, że kryteria naboru oraz punktację, stanowiącą część I  postepowania rekrutacyjnego, zostały ustalone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Niezwłocznie po otrzymaniu kryteriów kwalifikacyjnych określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Rektor-Komendant WSKiP przesłał je wraz ustandaryzowanym arkuszem oceny kompetencji funkcjonariusza, do właściwych jednostek organizacyjnych SW.

Kierownicy jednostek organizacyjnych SW za pomocą powyższego arkusza dokonali oceny kompetencji funkcjonariuszy, zapoznając kandydatów z przyznaną im punktacją. Całość dokumentacji wraz z wykazami  kandydatów kierownicy jednostek organizacyjnych SW przekazali do WSKiP.

Przeprowadzony w siedzibie WSKiP (ul. Wiśniowa 50, Warszawa) w terminie 10-19 czerwca 2019 r. wśród kandydatów na studia test wiedzy, każdorazowo poprzedzony był instruktażem komisji, czuwającej nad przebiegiem egzaminu. Przed przystąpieniem do egzaminu, w trakcie jego przebiegu oraz po jego zakończeniu, nikt spośród osób biorących w nim udział, nie zgłaszał komisji jakichkolwiek zastrzeżeń oraz uwag co do określonych i przyjętych zasad rekrutacji, zasad naboru na studia, sposobu  jego przeprowadzania oraz oceniania.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, na temat warunków „(…) w jakich były przeprowadzane egzaminy tzn. brak miejsca dla funkcjonariuszy oczekujących na egzamin oraz na wyniki. Funkcjonariusze po przebyciu czasami wielu setek kilometrów na egzamin oczekiwali na chodniku przed budynkiem w pełnym słońcu (w tych dniach temperatura powietrza przekraczała 30 stopni). Nie zapewniono im nawet wody (…)”.

W trosce o zapewnienie kandydatom jak najlepszych, komfortowych warunków pobytu – pomieszczenia WSKiP przeznaczone dla osób oczekujących na egzamin wyposażono w stosowną liczbę miejsc siedzących oraz w wentylatory chłodzące powietrze. Ponadto, w pomieszczeniach tych znajdowały się: m.in. czajniki, naczynia, kawa, herbata oraz woda, umożliwiające przygotowanie napojów, w tym chłodzących. Osoby przebywające w pomieszczeniach korzystały z takiej możliwości, co mogą potwierdzić osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg egzaminu.

Sala egzaminacyjna, w której przeprowadzano egzamin, oprócz wentylatorów chłodzących powietrze – dodatkowo wyposażona była w sprawnie działającą klimatyzację. Nikt spośród osób przebywających oraz korzystających z pomieszczeń Uczelni, nie zgłaszał jakichkolwiek zastrzeżeń oraz uwag dotyczących niewłaściwych warunków pobytu.

W związku z powyższym, rozpowszechnianie przez Zarząd Główny NSZZ FiPW nieprawdziwych informacji oraz spekulacji na temat rzekomych nieprawidłowości dotyczących rekrutacji, zasad naboru, przebiegu egzaminu oraz sposobu oceniania kandydatów na studia podyplomowe dla przyszłych oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw i budzi niczym nieuzasadniony niepokój funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz opinii publicznej. Powyższe działania Zarządu Głównego NSZZ FiPW również negatywnie mogą wpływać na wizerunek Służby Więziennej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że działania Zarządu Głównego NSZZ FiPW narażają Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na utratę zaufania potrzebnego dla realizacji działalności, jaką prowadzi Uczelnia oraz przedstawiają ją w negatywnym świetle. Zasięg rozpowszechniania przez Zarząd Główny NSZZ FiPW nieprawdziwych informacji oraz spekulacji na temat rzekomych nieprawidłowości dotyczących rekrutacji, zasad naboru, przebiegu egzaminu oraz sposobu oceniania kandydatów na studia podyplomowe – stwarza realne niebezpieczeństwo pogorszenia w odbiorze społecznym ukształtowanej co do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie opinii.