,,Funkcjonariuszem w służbie kandydackiej może zostać osoba, która została zakwalifikowana na studia pierwszego stopnia na Uczelni oraz która w trakcie procesu rekrutacji:
1. Spełniła wymagania, o których mowa w art.38 (posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych W przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby)
2. złożyła podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
3. 
złożyła zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej’’

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, pedagogiki, psychologii i socjologii.

Kilka słów o kierunku:

Kierunek Penitencjarystyka jest stworzony dla absolwentów szkół średnich  zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną. Absolwent poprze zdobytą wiedzę praktyczną jak i teoretyczną będzie w pełnym  zakresie przygotowany do realizowania zadań zawodowych związanych z procesem resocjalizacji i readaptacji osadzonych, będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo w jednostkach oraz  podejmować określone procedury zawodowe ze względu na określone zadania dotyczące specjalistycznej pracy z osadzonym. Ponadto kończąc studia pierwszego stopnia absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania zadań zawodowych w instytucjach diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych ukierunkowanych na leczeniu uzależnień (narkomania i alkoholizm).

Studia I stopnia:

Studia I stopnia Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i egzaminem na stopień chorążego. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata, a także poświadczenie ukończenia szkolenia chorążego oraz mianowanie na stopień młodszego chorążego. Oferujemy również kontynuacje studiów na II stopniu które zakończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera.

Dlaczego warto studiować w WSKiP ?

Naszym studentom zapewniamy: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, umundurowanie,  wynagrodzenie na podstawie art. 62h Ustawy o Służbie Więziennej (które wzrasta w każdym roku studiów); oferujemy  pomoc materialną  oraz stypendium;  gwarantujemy zatrudnienie po ukończeniu studiów na terenie całej Polski.