Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej musisz:

 

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • nie być karanym sądownie;
 • zdać maturę;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości

1 kwietnia – 17 maja 2019 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;

1 kwietnia – 22 maja 2019 r. – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki wystawi kandydatom skierowania do Rejonowych Komisji Lekarskich w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;

WSKiP wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do Rejonowych Komisji Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań;

1 kwietnia – 22 maja 2019 r. – WSKiP sprawdzi niekaralność kandydatów w Krajowym Rejestrze Karnym;

do 31 maja 2019 r. – WSKiP poinformuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej;

24-26 czerwca 2019 r. (jeden dzień) – WSKiP przeprowadzi sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów;

do 12 lipca 2019 r. – Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;

do 12 lipca 2019 r. – WSKiP rejestruje orzeczenia komisji lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;

do 19 lipca 2019 r. – Podanie wyników kwalifikacyjnych na studia oraz informacji o przyjęciu na studia;

do 25 lipca 2019 r. – Dostarczenie do WSKiP dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy.

26 lipca 2019 r. – Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia uwzględniających rezygnacje

5 sierpnia 2019 r. – Przyjęcie do służby kandydackiej;

5-24 sierpnia 2019 r. – Kurs przygotowawczy;

2 września 2019 r. – Uzupełniające przyjęcie do służby kandydackiej z list rankingowych;

2-21 września 2019 r. – Uzupełniający kurs przygotowawczy;

do 9 września 2019 r. – Uzupełniające przyjęcia do służby kandydackiej z list rankingowych, w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego;

1 października 2019 r. – Immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WSKiP.

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać na przykład: w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni.

 

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

nr konta: Bank BGK 07 1130 1017 0020 1523 5420 0001

kwota: 100,00 zł (słownie: sto złotych)

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, adres email (przykład: Anna Kowalska, opłata rekrutacyjna, anna.kowalska@poczta.pl)

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, skieruje Cię do Rejonowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

WSKiP wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do właściwych Rejonowych Komisji Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań.

Lekarze sprawdzą, czy Twój stan zdrowia pozwala na pełnienie służby w Służbie Więziennej oraz prześlą stosowne orzeczenie do Ciebie oraz do WSKiP.

Od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej możesz się odwołać. Informację o sposobie odwołania znajdziesz na orzeczeniu komisji lekarskiej.

Po złożeniu odwołania możesz uczestniczyć w sprawdzianie sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej, ale odwołanie musi zostać rozpatrzone i przesłane do WSKiP najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 r., tj. do ostatniego dnia rejestrowania orzeczeń lekarskich przez WSKiP.

W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia lub jeśli orzeczenie nie wpłynie w terminie do siedziby WSKiP, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego w celu uzyskania informacji o Tobie.

Jeśli Krajowy Rejestr Karny, nie wyda pozytywnego zaświadczenia, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Do dnia 31 maja 2019 r. dostaniesz informację z WSKiP o wyznaczonym terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Nawet jeśli powiadomienie do Ciebie nie dotarło, zgłoś się na testy i rozmowę dowolnego dnia między 24 a 26 czerwca 2019 r.

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia w terminie od 24 do 26 czerwca 2019 r. na terenie Centralnego Ośrodka Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

 

Żeby przystąpić do testu sprawności fizycznej w dniu egzaminu sprawnościowego musisz przedstawić oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Gotowy druk oświadczenia, który musisz wypełnić możesz pobrać u komisji prowadzającej test lub pobrać go ze strony internetowej WSKiP.

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Sprawdzana jest Twoja moc, siła, gibkość, zwinność i szybkość w pięciu konkurencjach sportowych opisanych poniżej (konkurencje są takie same dla kobiet i mężczyzn):

 • moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;
 • siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;
 • gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);
 • zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;
 • szybkość:
  • bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni,
  • bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Opis prób sprawnościowych:

 

 • PRÓBA MOCY (SKOCZNOŚCI) – skok w dal z miejsca
  • przyrządy i przybory: kreda, taśma miernicza;
  • sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów do przodu, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża, skacze jak najdalej; długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego; jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza; próbę wykonuje się 3 razy, zaliczając najlepszy wynik.
 • PRÓBA SIŁY − rzut piłką lekarską 2 kg przodem
  • przyrządy i przybory: piłka lekarska 2 kg, taśma miernicza;
  • sposób wykonania: po wyznaczeniu linii rzutów badany staje przodem przed linią w lekkim rozkroku; stopy ustawione równolegle do linii, piłkę trzyma oburącz; wykonuje lekkie ugięcie nóg w stawach kolanowych oraz zamach rękoma z jednoczesnym skłonem tułowia w tył; energicznie wyrzuca piłkę łagodnym łukiem w przód; jeżeli badany przekroczy linię wyrzutu lub oderwie nogi od podłoża, rzut uznaje się za nieważny; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1 cm; przed przystąpieniem do próby badany ma prawo do wykonania 2 rzutów próbnych; badany wykonuje 3 rzuty testowe, z czego zalicza się najlepszy.
 • PRÓBA GIBKOŚCI − skłon tułowia w przód (postawa stojąca)
  • sposób wykonania: badany, stojąc w postawie zasadniczej, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód.
 • PRÓBA ZWINNOŚCI − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m
  • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 5 palików-chorągiewek;
  • sposób wykonania: bieg zygzakiem jest przeprowadzany na trasie usytuowanej w prostokącie 3 × 5 m; we wszystkich rogach prostokąta oraz na przecięciu przekątnych są umieszczone paliki-chorągiewki mające około 1,5 m wysokości; osoba badana startuje z pozycji wykrocznej − wysoki start − omijając paliki-chorągiewki, a następnie biegnie po wyznaczonej trasie; próba ta obejmuje trzykrotne przebiegnięcie trasy; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się raz.
Schemat bieg zygzakiem
 • PRÓBA SZYBKOŚCI − bieg wahadłowy
  • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 2 paliki-chorągiewki;
  • należy ustawić dwa paliki-chorągiewki w odległości 10 metrów od siebie; wykreślić linię startu przy pierwszym paliku-chorągiewce, który jest jednocześnie linią startu i mety; badany staje przed linią startu; na sygnał biegnie szybko w kierunku drugiego palika-chorągiewki i obiega go; biegnący pokonuje łącznie 10 odcinków 10-metrowych, co daję sumę odcinka 100 metrów; dla kobiet trasa biegu wynosi 6 × 10 metrów, co daje sumę 60 metrów; warunki wykonania próby dla kobiet są identyczne jak dla mężczyzn; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się tylko raz.

Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego. Tabelę punktów rankingowych możesz sprawdzić tutaj.

Do dnia 31 maja 2019 r. dostaniesz informację z WSKiP o wyznaczonym terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Nawet jeśli powiadomienie do Ciebie nie dotarło, zgłoś się na testy i rozmowę dowolnego dnia między 24 a 26 czerwca 2019 r.

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia w terminie od 24 do 26 czerwca 2019 r. na terenie Centralnego Ośrodka Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

 

Po zakończeniu testu sprawności fizycznej będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowę kwalifikacją warto wziąć ze sobą odpowiednie ubranie (inne niż sportowe).

Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji do podjęcia przez Ciebie studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

W trakcie rozmowy możesz przedłożyć dokumenty poświadczające twoje dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej jak np.

 • ukończone szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której zrealizowałeś programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • posiadane uprawnienia instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub ratownika medycznego, prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać max. 4 punkty rankingowe, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 1 punktu rankingowego.

Zasady punktowania:

 • 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej;
 • 1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej;
 • w przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2 – dodatkowo do 3 punktów rankingowych, w tym:
  • 2 punkty rankingowe – gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe);
  • 1 punkt – gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich. Rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych.

Na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 10 punktów rankingowych: 6 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 4 z rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem zaliczenia (i wpisania na listę rankingową) jest zdobycie dwóch punktów – po jednym ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Do 12 lipca 2019 r. musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych wyliczane są kolejne punkty rankingowe.

Maksymalne wartości z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów rankingowych.

Sposób obliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości dostępny jest tutaj.

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Po analizie wyników wszystkich kandydatów, najpóźniej do dnia 19 lipca 2019 r., WSKiP sporządzi listy rankingowe, ogłosi wyniki kwalifikacyjne i informacje o przyjęciu na studia.

Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

Dodatkowo do każdego kandydata zostanie wy­słana pisemna decyzja o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) na studia w Uczelni.

Do 25 lipca 2019 r. masz czas na dostarczenie do nas swoich dokumentów, czyli:

 

 • kopii świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji – oryginały do wglądu,
 • kopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • skrócony odpis aktu urodzenia – oryginał,
 • zaadresowane do Rektora-Komendanta podanie o przyjęcie do służby kandydackiej, udostępnione w systemie IRK,
 • oryginał wniosku o przyjęcie na studia zaadresowany do Rektora-Komendanta oraz wypełnionej ankiety osobowej dostępnej w systemie IRK,
 • oryginał wypełnionej ankiety personalnej kandydata do Służby Więziennej dostępny na stronie internetowej WSKiP,
 • dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
 • oświadczenie o podjęciu nauki opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata udostępnione na stronie internetowej WSKiP,
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Oryginały dokumentów możesz dostarczyć do siedziby Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na adres: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

 

W dniu 26 lipca 2019 r. WSKiP ogłosi ostateczne wyniki kwalifikacji na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń kandydatów.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. osoby zakwalifikowane na studia zostaną przyjęte do Służby Więziennej w służbie kandydackiej oraz skierowane na kurs przygotowawczy w terminie 5-24 sierpnia 2019 r.

Po ukończeniu kursu przygotowawczego z dniem złożenia ślubowania tj. 1 października 2019 r. podczas uroczystej immatrykulacji funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie kandydackiej staje się studentem pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka w WSKiP w Warszawie.

Jeśli będziesz wysoko na liście rankingowej, ale nie zakwalifikujesz się na studia, nie rezygnuj. Część kandydatów nie stawia się na kursie wstępnym, inni rezygnują w czasie jego trwania. Wtedy kolejni kandydaci z listy rankingowej uzupełniają zwolnione miejsca na studiach. Wciąż masz szansę na studia w WSKiP.