Egzaminy na pierwszy stopień oficerski w Służbie Więziennej

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848) – pierwszy stopień w korpusie oficerów nadaje się funkcjonariuszowi, który złożył egzamin odpowiednio na pierwszy stopień oficerski.

Funkcjonariusze, którzy ukończyli kształcenie w formie studiów podyplomowych, przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie oficerów Służby Więziennej, realizowanych w roku akademickim 2019/2020 w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przystąpili do egzaminów na pierwszy stopień oficerski w dniu 19 sierpnia 2020 r. Przeprowadzone we wszystkich okręgowych inspektoratach Służby Więziennej egzaminy oficerskie były sprawdzianem zdobytych w trakcie studiów wiadomości oraz umiejętności praktycznych. Studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2019/2020 ukończyło 248 funkcjonariuszy. 7 osób ukończyło studia z bardzo dobrą oceną końcową, jednocześnie znajdując się w grupie absolwentów z najwyższą średnią ocen.

Serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP