Postępowanie kwalifikacyjne - młodszy inspektor-starszy specjalista Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2019

 

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie

 

ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

                                                               email:  sekretariat@wskip.edu.pl

                                                                                               tel.: +48 22 602 44 14

www.wskip.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

 

młodszy inspektor – starszy specjalista Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych

Pracownik cywilny

 

Rektor Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko młodszy inspektor – starszy specjalista Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych - pracownik cywilny

 

Wymiar etatu – 0,25 – 1,0 etatu

Liczba stanowisk pracy - 1

Umowa o pracę - umowa na czas określony

 

Przewidywany termin zatrudnienia: 22.04.2019 r.           

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Wiśniowa 50

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, 2024, 2245)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z późn. zm.)

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Pracę może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość obsługi programów pakietu Office (Word, Excel, Power Point);
 • znajomość języków obcych;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w otoczeniu międzynarodowym;
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy będzie obejmował w szczególności:

- opracowanie założeń programowych Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych;

- opracowanie programów dydaktyczno – badawczych dla Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych;

- opracowanie przedsięwzięć szkoleniowych podejmowanych w Instytucie.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie + CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 w godzinach 9 00 - 15 00 , za pośrednictwem poczty  lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@wskip.edu.pl w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).

Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela dział administracyjny Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie tel. 22 602-44-25.

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii
  i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
 2. Administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby
  lub elektronicznie pod adresem sekretariat@wskip.edu.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego naboru na wolne stanowisko.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

b)     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,

c)      art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

d)     art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także
  (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

b)     sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8;

c)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

d)     ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

f)       przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

g)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
  9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby
  w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym
  do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej
  i następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
  w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2019-04-03
Data publikacji:2019-04-03
Osoba sporządzająca dokument:Dominik Warzec
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Warzec
Liczba odwiedzin:528