Postępowanie kwalifikacyjne - młodszy inspektor- specjalista

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2019

Rektor Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko młodszy inspektor - specjalista działu administracyjnego - pracownik cywilny

Wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy

Liczba stanowisk pracy - 2

Umowa o pracę – umowa zlecenie lub umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 

Przewidywany termin zatrudnienia: pierwsza połowa lutego 2018 r.       

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Wiśniowa 50

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, 2024, 2245)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1452 z późn. zm.)

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Pracę może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość obsługi programów pakietu Office (Word, Excell, Power Point);
 • znajomość języków obcych;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w otoczeniu międzynarodowym;
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy  będzie obejmował w szczególności:

1. Monitorowanie dostępnych projektów oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych w ramach funduszy zewnętrznych, funduszy regionalnych, programów ministerialnych oraz innych środków pozabudżetowych.

2. Realizacja projektów zgodnie z wytycznymi i wymogami formalnymi funduszy i programów
z których finansowany jest projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

3. Zapewnienie przejrzystości i dostępności dokumentów zgodnie z wymogami określonymi
w obowiązujących regulacjach, przepisach oraz wytycznych.

4. Terminowe i prawidłowe realizowanie zadań merytorycznych objętych projektami.

5. Terminowe składanie sprawozdań, wniosków o płatność oraz innych dokumentów.

6. Informowanie przełożonych o istotnych trudnościach związanych z realizacją projektów, w tym
w szczególności mogących skutkować wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych oraz zagrożeniem dla osiągnięcia wymaganych rezultatów w projekcie.

7. Dokonywanie niezbędnych aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i zmian w projekcie
w trakcie jego realizacji we współpracy z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za jego prawidłową realizację.

9. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji zarządzających i wdrążających projekty
w ramach funduszy zewnętrznych, funduszy regionalnych, programów ministerialnych oraz innych środków pozabudżetowych.

10. Archiwizacja dokumentacji projektu.

12. Upowszechnianie projektów oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zgodnie
z planem promocji projektów.

13. Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów współpracy międzynarodowej.

14. Uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych w związku z realizacją projektów ponadnarodowych.

17. Współpraca z administracją rządową i instytucjami nadzorującymi w zakresie współpracy międzynarodowej w celu realizacji założeń projektów.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie + CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 9 00 - 15 00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 08 luty 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP
w Warszawie). Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – dział administracyjny”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej (dokumenty złożone
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela dział administracyjny Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie tel. 22 640-82-24.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2019-02-01
Data publikacji:2019-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Dominik Warzec
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Warzec
Liczba odwiedzin:317