Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie pedagogicznym Instytutu Badawczo-Rozwojowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2019

Rektor-Komendant

Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Asystenta

………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

w Instytyucie Badawczo-Rozwojowym

………………………………………………………

(jednostka organizacyjna)

Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w Instytucie Badawczo-Rozwojowym

Termin składania ofert: 29.04.2019 r.

Link do strony: https://wskip.edu.pl/bip/index.php

Słowa kluczowe: więziennictwo, system penitencjarny, penitencjarystyka, resocjalizacja, terapia, pomoc postpenitencjarna, badania naukowe, prace rozwojowe,

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

 1. Projektowanie, realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie pedagogiki
 2. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych
 3. Projektowanie, realizowanie i raportowanie prac rozwojowych
 4. Opracowywanie projektów regulacji prawnych wraz z ich uzasadnieniami
 5. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego WSKiP w Warszawie w tym:
  1. publikowanie w czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych
  2. aktywne reprezentowanie WSKiP w Warszawie na konferencjach naukowych
  3. uczestnictwo w wyznaczonych zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych WSKiP w Warszawie
 6. Podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój wydawanego przez WSKiP w Warszawie kwartalnika naukowego Przegląd Więziennictwa Polskiego w szczególności na pozyskiwanie nowych autorów w Polsce i za granicą

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub magistra psychologii nadanego przez uczelnię, placówkę naukową, instytut, jednostkę badawczo–rozwojową posiadającą odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne,
 4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

 1. posiadające udokumentowany dorobek naukowy w zakresie pedagogiki lub psychologii 
 2. będące autorami publikacji naukowych, w których podjęto rozważania bezpośrednio lub pośrednio dotyczące zjawiska przestępczości, funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej, postępowania z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych albo publikacji, w których podjęto problematykę pracy personelu więziennego. 
 3. deklarujące gotowość afiliowania na WSKiP w Warszawie całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni
 4. podejmujące inną aktywność w obszarach związanych z funkcjonowaniem systemów penitencjarnych,
 5. posiadające umiejętności projektowania, realizowania i raportowania badań naukowych
  w dziedzinie nauk społecznych,
 6. władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych,
 7. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych podejmowanych w WSKiP.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
 3. curriculum vitae
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 7. oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245);
 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).

Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - asystent”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacji można uzyskać telefonicznie: 22-602-44-38.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do trzech tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP w Warszawie
Data utworzenia:2019-03-29
Data publikacji:2019-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Dominika Gałek
Osoba wprowadzająca dokument:Dominika Gałek
Liczba odwiedzin:531