14 maja br. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi Przestępcy – aspekty prawne i psychologiczne”.

14 maja br. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi Przestępcy – aspekty prawne i psychologiczne”.

Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie podczas konferencji reprezentowali mgr Agnieszka Pytka oraz kpt. Konrad Wierzbicki – rzecznik prasowy.

Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW przy współpracy z Sekcją Sądową i Penitencjarną „Omerta” KNSP UKSW.

Konferencja stała się okazją do retrospektywnej analizy teorii i praktyki resocjalizacyjnej w ujęciu interdyscyplinarnym w ramach dyskursu z zakresu  kryminologii i penitencjarystyki oraz nurtu badań dotyczących polityki karnej państwa.

Założonym celem tego naukowego przedsięwzięcia było stworzenie unikatowego w skali kraju pola do dyskusji dla przedstawicieli środowisk zawodowych i akademickich z obszaru prawa i psychologii na temat szeroko pojętego zjawiska przestępczości wśród osób młodych oraz wielopłaszczyznowe podejście do tego złożonego problemu.

Przedstawiciele WSKiP będąc w szczególny sposób zainteresowani działalnością służącą wspieraniu rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem przez tworzenie, aktualizowanie i weryfikowanie naukowych podstaw funkcjonowania więziennictwa dla potrzeb profilaktyki kryminologicznej oraz praktyki penitencjarnej z wielkim zadowoleniem odebrali  zgłaszane na konferencji postulaty służące owocnemu rozwojowi owych dyscyplin.

Opr. KW/MM